Biznes

Przepisy BHP – każdy pracownik musi je znać

Prawo pracy jasno wskazuje obowiązki pracodawcy względem pracowników i odwrotnie. Jednym z bazowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zadaniem pracodawcy jest nie jedynie dbanie o respektowanie wskazanych norm. To także organizowanie prelekcji z tego zakresu i testowanie kwalifikacji pracowników. Niektóre szkolenia powinny(a) byćpowtarzane(a) cyklicznie.

Jakie zajęcia wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Rodzaje szkoleń BHP

Każda osoba podejmująca aktywność zawodową zobowiązana jest do znajomości BHP. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to system reguł określających ewentualne zagrożenia na określonym etacie. Pokazują one również metody unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Poza tym uczą jak trzeba się zachować w przypadku gdy niepożądana sytuacja następuje.

Programy nauczania przygotowuje pracodawca bądź wyznaczona jednostka organizacyjna. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia BHP w Bydgoszczy dzielimy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny kończyć się testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) wiedzy. Zwłaszcza osoby na stanowiskach nadzorujących powinny być stale na bieżąco z wszelkimi niuansami.

Powinność odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z zakresu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego typu kurs kończy się testem potwierdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń cyklicznych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Pozycje działające przy niebezpiecznych czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na drażniące warunki – w tym wypadku szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących reguł chroni pracowników przed kontuzjami.

Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.